70 متردفترکارمجتمع پارک

70 متردفترکارمجتمع پارک

اصفهان ,اصفهان

12 ساعت پیش


اجاره بها : 12,000,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
130 متردفترکارکاربری مسکونی برشیخ صدوق

130 متردفترکارکاربری مسکونی برشیخ صدوق

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


اجاره بها : 10,000,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
60 متر تجاری برشیخ صدوق

60 متر تجاری برشیخ صدوق

اصفهان ,اصفهان

4 هفته پیش


اجاره بها : 40,000,000 به تومان مبلغ رهن: 300,000,000 به تومان
80 متر دفترکار برنیکبخت شرقی

80 متر دفترکار برنیکبخت شرقی

اصفهان ,اصفهان

4 هفته پیش


اجاره بها : 5,000,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
50متر اداری ارباب

50متر اداری ارباب

اصفهان ,اصفهان

4 هفته پیش


اجاره بها : 8,000,000 به تومان مبلغ رهن: 80,000,000 به تومان
40 متر دفترکاراداری دروازه شیراز

40 متر دفترکاراداری دروازه شیراز

اصفهان ,اصفهان

4 هفته پیش


اجاره بها : 3,000,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
360 متر مغازه

360 متر مغازه

اصفهان ,اصفهان

1 ماه پیش


اجاره بها : 30,000,000 به تومان مبلغ رهن: 500,000,000 به تومان
240 متر مغازه بر خ میر

240 متر مغازه بر خ میر

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : 500,000,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
50 متردفترکاراداری برارباب

50 متردفترکاراداری برارباب

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : 8,000,000 به تومان مبلغ رهن: 80,000,000 به تومان
2 واحددفترکاراداری دروازدولت

2 واحددفترکاراداری دروازدولت

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : 3,000,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
اجاره دفتر کار دربست برشیخ مفید

اجاره دفتر کار دربست برشیخ مفید

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : 30,000,000 به تومان مبلغ رهن: 300,000,000 به تومان
اجاره دفترکارباکاربری مسکونی 75 متر

اجاره دفترکارباکاربری مسکونی 75 متر

اصفهان ,اصفهان

4 ماه پیش


اجاره بها : 4,000,000 به تومان مبلغ رهن: 35,000,000 به تومان