137 متر صفر خیابان باهنر

137 متر صفر خیابان باهنر

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 2,055,000,000 تومان
360 متر کلنگی خیابان بزرگمهر

360 متر کلنگی خیابان بزرگمهر

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 21,000,000,000 تومان
زمین 180 متر مرغ

زمین 180 متر مرغ

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 180,000,000 تومان
سه طبقه 70 متری خیابان شیخ صدوق شمالی

سه طبقه 70 متری خیابان شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 3,800,000,000 تومان
خیابان ارغوانیه سه طبقه سفت کاری شده

خیابان ارغوانیه سه طبقه سفت کاری شده

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 5,000,000,000 تومان
106 متر کلنگی چهار باغ بالا

106 متر کلنگی چهار باغ بالا

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 6,360,000,000 تومان
45 متر کلنگی کوچه آسیاب

45 متر کلنگی کوچه آسیاب

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 2,250,000,000 تومان
99 متر کوچه آسیاب

99 متر کوچه آسیاب

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 3,500,000,000 تومان
530 متر کلنگی هشت بهشت غربی

530 متر کلنگی هشت بهشت غربی

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 15,900,000,000 تومان
98 متر شیخ صدوق شمالی

98 متر شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 2,646,000,000 تومان
245 متر کلنگی کوچه آسیاب

245 متر کلنگی کوچه آسیاب

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 12,250,000,000 تومان
74 متر خیابان آذر

74 متر خیابان آذر

اصفهان ,اصفهان

11 ماه پیش


مبلغ کل : 3,850,000,000 تومان