سه واحد مسکونی و سه واحد تجاری در بهارستان

سه واحد مسکونی و سه واحد تجاری در بهارستان

اصفهان ,بهارستان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 11,000,000,000 تومان
آپارتمان 4 واحدی در شیخ صدوق شمالی فقط معاوضه

آپارتمان 4 واحدی در شیخ صدوق شمالی فقط معاوضه

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 18,000,000,000 تومان
پلاک 317 متر بلوار کشاورز دستگرد

پلاک 317 متر بلوار کشاورز دستگرد

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 4,438,000,000 تومان
73 متر زیرزمین خیابان ارباب

73 متر زیرزمین خیابان ارباب

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 1,825,000,000 تومان
83 متر خیابان ارباب

83 متر خیابان ارباب

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 3,735,000,000 تومان
63 متر بر خیابان ارباب

63 متر بر خیابان ارباب

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 7,560,000,000 تومان
40 متر تجاری نیکبخت غربی

40 متر تجاری نیکبخت غربی

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 2,500,000,000 تومان
27 متر تجاری شیخ صدوق شمالی

27 متر تجاری شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 2,500,000,000 تومان
75 متر اداری خیابان شیخ صدوق شمالی

75 متر اداری خیابان شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 4,500,000,000 تومان
65 متر اداری بر خیابان شیخ صدوق شمالی

65 متر اداری بر خیابان شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 3,900,000,000 تومان
117 متر اداری خیابان شیخ صدوق شمالی

117 متر اداری خیابان شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 7,020,000,000 تومان
380 متر تجاری بر خیابان توحید

380 متر تجاری بر خیابان توحید

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 27,700,000,000 تومان