635 متر خیابان شیخ مفید

635 متر خیابان شیخ مفید

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 53,975,000,000 تومان
70 متر بر خیابان آب 250

70 متر بر خیابان آب 250

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:اجاره بها : 2,000,000 به تومان مبلغ رهن: 200,000,000 به تومان
600 متر خیابان مشتاق دوم

600 متر خیابان مشتاق دوم

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 6,000,000,000 تومان
59 متر همکف . 40 متر زیر زمین . 13 متر بالکن .بر خیابان شیخ صدوق

59 متر همکف . 40 متر زیر زمین . 13 متر بالکن .بر خیابان شیخ صدوق

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 14,750,000,000 تومان
آپارتمان سه طبقه واقع در خیابان مسرور

آپارتمان سه طبقه واقع در خیابان مسرور

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 23,700,000,000 تومان
191 متر خیابان چهار باغ بالا

191 متر خیابان چهار باغ بالا

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 11,000,000,000 تومان
50 متر بر خیابان شیخ صدوق شمالی

50 متر بر خیابان شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 4,250,000,000 تومان
50 متر اداری بر خیابان شیخ صدوق شمالی

50 متر اداری بر خیابان شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 3,100,000,000 تومان
50 متر بر خیابان شیخ صدوق شمالی .

50 متر بر خیابان شیخ صدوق شمالی .

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:اجاره بها : 15,000,000 به تومان مبلغ رهن: 200,000,000 به تومان
77 متر کوچه آسیاب شیخ صدوق شمالی

77 متر کوچه آسیاب شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 2,000,000,000 تومان
83 متر سپهبد غرنی

83 متر سپهبد غرنی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 1,826,000,000 تومان
86 متر خیابان مشتاق

86 متر خیابان مشتاق

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 3,500,000,000 تومان